Všeobecne podmínky zájezdů CK S.v.Výtoň

Všeobecné podmínky zájezdů
Kompletní znění všeobecných podmínek  účasti na zájezdu Cestovní kanceláře Sdružení výtvarníků Výtoň
I. základní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu cestovní kanceláře Sdružení výtvarníků Výtoň(dále SVV), na jejichž základě se zájemci zúčastňují zájezdů za uměním. Sdružení výtvarníků Výtoň eviduje zájemce o činnost sdružení   a  organizuje zájezdy, které zveřejňuje na  internetové stránce www.vyton.cz . 
II. Předmět podmínek
Předmětem těchto Všeobecných podmínek je úprava některých níže specifikovaných skutečností 
vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu uzavřené mezi Cestovní kanceláří S.v.Výtoň jako pořadatelem a účastníkem akce.
III. Rezervace a uzavření smlouvy
a) Rezervace účasti na akci provádí účastník e-mailem, telefonicky nebo osobně.
b) Po potvrzení volného místa je běžně do týdne je sepsána  Smlouva o zájezdu, kterou si účastník převezme osobně v kanceláři ck nebo je zaslána poštou příp.emailem a zároveň je účastník povinen uhradit zálohu dle zájezdu.
Nárok na účast na akci pořádané CK SvV vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.
Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na Smlouvě o zájezdu ručí podepisující účastník (objednavatel). Nevysloví-li třetí osoba souhlas s uvedením své osoby na přihlášce a se vznikem smluvního vztahu s CK SvV, je účastník (objednavatel) povinen  plnit závazky třetí osoby sám.
Specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty a další specifikace služeb (stravování) budou uvedeny přímo v Smlouvě o zájezdu, pokud nejsou výslovně v popisu na internetové stránce týkající se zájezdu.
IV. cena
Cena akce je stanovena v souladu s cenou uvedenou v popisu akce na internetové stránce www.vyton.cz .
Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každou akci  přesně stanoveny na internetové stránce , 
případně blíže specifikovány v Smlouvě o zájezdu.
Cena zájezdu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první je zálohová splátka.
Druhá splátka tvořící doplatek je splatná nejpozději 30 dnů před začátkem akce,není li uvedeno jinak.
V. Změna ceny
CK SvV je oprávněno za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu akce. 
Cena  uvedená v CS však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením.
Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,
b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením akce.
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být účastníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením akce.
VI. Práva a povinnosti účastníka akce
Účastník je oprávněn:
a) Požadovat poskytnutí všech služeb stanovených pro každou akci
b) Reklamovat případné vady. Veškeré reklamace uplatňuje účastník na místě vzniku závad nejlépe písemně  zástupci CK SvV, v případech, které nebyly odstraněny na místě, pak písemně přímo na adrese
 Na výtoni 2,PRAHA 2 nejpozději jeden měsíc po návratu, jinak nebude na reklamaci brán zřetel
c) Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně
Před zahájením akce (nejpozději však 3 dny před odjezdem) může účastník písemně oznámit, že se cesty místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává účastníkem akce. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového účastníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu.
Původní a nový účastník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu.
Účastník je povinen:
a) uhradit sjednanou cenu podle výše uvedených podmínek,
b) zajistit si platný cestovní doklad, případně příslušná vstupní víza, uzavřít cestovní připojištění pro cestu a pobyt pokud nebylo uzavřeno v době sepsání  Smlouvy o zájezdu.
c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese klient
d) řídit se pokyny osoby pověřené CK SvV odpovědností za zájezd(organizátor)
e) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušné osobě pověřené odpovědností za akci nebo pokud nelze výše zmíněným způsobem, po návratu  písemně přímo CK SvV.
f) zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu akce u osob mladších 15 let a osob jejichž zdravotní stav to vyžaduje a předložit souhlas zákonného zástupce pro klienta ve věku 15-18 let, nezajišťuje-li jeho doprovod.
VII. Práva a povinnosti SVV
SVV je oprávněno ze závažných důvodů ležících na její straně změnit Smlouvu o zájezdu a navrhnout je účastníkovi. CK SvV není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma důvodu pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl. V. těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li SvV změnu má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo zda od ní odstoupí. Pokud klient ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od této neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny akce dle čl. V. těchto podmínek.
Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:
a) nepodstatné změny, které nemají za následek změnu místa akce,  dopravy apod.,
b) změna programu akce spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi.
CK SvV je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu účastníků akci zrušit. Minimální počet je počítán dle kapacity dopravního prostředku a je 2/3 kapacity, tj. 66% obsazenosti (běžně 33 osob u autobusové dopravy)
O tom je povinna klienta informovat alespoň 10 dní před plánovaným termínem zahájení akce a neprodleně vrátit účastníkovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má účastník přednost při zařazení na volné místo v obdobné akci. Návštěva plánované památky nebo muzea se může pro nedostatečný počet zájemců zrušit též v průběhu akce.
CK SvV je povinna zajistit plnění programu obsaženého v ceně akce; pokud nebude schopna zajistit plnění, provede vhodná alternativní opatření.
CK SVV se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany účastníka v průběhu akce prostřednictvím  osoby pověřené CK vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatku nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.
Předpokladem umožnění nápravy je, že účastnik uplatní své výhrady.
Reklamaci nelze uplatnit v případech, kdy:
a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání klienta,
b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb
c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci.Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt,stávka apod. osvobozují SVV od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.
VIII. Odstoupení od cestovní smlouvy
CK SvV je oprávněna od Smlouvy o zájezdu odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.
Účastník je kromě případů uvedených těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy oprávněn od smlouvy  písemně odstoupit i kdykoli před zahájením zájezdu bez udání důvodu, resp. za jakýchkoli jiných důvodů. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení (storno) doručeno CK SvV. Účastník bere na vědomí, že jeho odstoupením od smlouvy vzniká CK SvV újma spočívající v nutnosti vynaložení dalších nákladů. Jako náhradu újmy způsobené tímto jednáním účastníka proto sjednávají strany smluvní odstupné (stornopolatky), které se klient v případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit.
Stornopoplatky činí:
25% z celkové ceny, pokud k odstoupení od Smlouvy o zájezdu ze strany účastníka dojde mezi 35. a 21. dnem před odjezdem
50% z celkové ceny, pokud k odstoupení ze strany účastníka dojde mezi 20. a 14. dnem před odjezdem
75% z celkové ceny, pokud k odstoupení ze strany účastníka dojde mezi 13. a 7. dnem před odjezdem
100% z celkové ceny, pokud k odstoupení  ze strany účastníka dojde mezi 6. a méně před odjezdem.
Pokud se účastník nedostaví na stanovené místo odjezdu nebo akce v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od Smlouvy o zájezdu bez udání důvodu k prvnímu dni cesty a účtované poplatky budou ve výši 100%.
Pro stanovení výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení CK SvV o odstoupení od Smlouvy o zájezdu. V případě, že klient, odstupující od smlouvy, zajistí na stornované místo autokarového zájezdu jiného klienta, nebudou účtovány stornopoplatky.U leteckých zájezdů je při stornu více než 35 dní před zájezdem poplatek  ve výší zálohy,která je určena na zajištění letenky.Mezi 35dnem před zájezdem a odjezdem na zájezd se přičítá tato částka k běžným stornopoplatkům viz výše.
IX. Závěrečná ustanovení
Veškeré informace a údaje obsažené na internetových stránkách  o cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době jejich přípravy.
 CK SvV je oprávněno tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.
Tyto doplněné Všeobecné podmínky nabývají platnost dnem 3.3.2015


 

Comments